สถิติผู้เยี่ยมชม

วันนี้ 1
เมื่อวานนี้ 4
เดีอนนี้ 23
เดือนก่อน 29
ปีนี้ 52
ปีก่อน 0
สรุปรายงานงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 
สรุปรายงานงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2563

งบประมาณ งบประมาณ
ที่ได้จัดสรร
เบิกจ่าย คงเหลือ
เปอร์เซ็นต์ จำนวนเงิน เปอร์เซ็นต์ จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ          
1.งบบุคลากร
ไม่มีข้อมูล
2.งบดำเนินงาน
ไม่มีข้อมูล
3.งบลงทุน
ไม่มีข้อมูล
4.งบเงินอุดหนุน
ไม่มีข้อมูล
5.งบรายจ่ายอื่นๆ
ไม่มีข้อมูล
(2) + (3) 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00
รวม 0.00 0.00 % 0.00 0.00 % 0.00
เงินนอกงบประมาณ
ไม่มีข้อมูล
เงินเหลือจ่าย
ไม่มีข้อมูล

รายงานเงินเหลือจ่าย


ลำดับ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณ ก่อหนี้ผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ %คงเหลือ ผู้รับผิดชอบ
ยังไม่ได้กำหนดแผนงาน
รวม       0.00